Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Przedszkole to miejsce, gdzie dzieci spędzają wiele godzin każdego dnia, poznając świat, rozwijając swoje umiejętności oraz nawiązując pierwsze relacje z rówieśnikami. W tym okresie dzieci uczą się nie tylko podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie czy liczenie, ale również rozwijają swoje zdolności społeczne, emocjonalne oraz motoryczne. Jednakże nie wszystkie dzieci rozwijają się w tym samym tempie, a niektóre z nich mogą napotkać trudności w nauce lub w relacjach z innymi dziećmi. Dlatego tak ważna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która ma na celu wesprzeć rozwój dziecka i pomóc mu w pokonywaniu trudności.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na identyfikacji indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych, które wpływają na jego funkcjonowanie w przedszkolu. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz stworzenie warunków umożliwiających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola i w społeczeństwie.
Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z różnych czynników, takich jak:
• niepełnosprawność;
• niedostosowanie społeczne;
• zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
• zaburzenia zachowania lub emocji;
• szczególne uzdolnienia;
• specyficzne trudności w uczeniu się;
• deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
• choroby przewlekłe;
• sytuacje kryzysowe lub traumatyczne;
• niepowodzenia edukacyjne;
• zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
• trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu realizowana jest na kilka sposobów, między innymi poprzez:
• bieżącą pracę z dzieckiem;
• zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów;
• zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
• zajęcia specjalistyczne, takie jak korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które mają problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);
• zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
• porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso