Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy/Projekty

W roku szkolnym 2021/22 nasze przedszkole realizuje następujące ogólnopolskie projekty i programy:


Ogólnopolski Projekt „Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii”. Projekt ten powstał jako odpowiedź na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”. Głównym celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat technologii. Celami szczegółowymi są: kompetencje informatyczne; inicjatywność i przedsiębiorczość; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; porozumiewanie się w języku ojczystym; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; świadomość i ekspresja kulturalna; porozumiewanie się w języku obcym; dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii; kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii; rozwijanie kreatywności u dzieci; rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych poprzez udział w wycieczkach imprezach oraz akcjach


12 edycja projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, którego organizatorem  jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Honorowy patronat nad projektem objęła Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Projekt  zachęca także do współpracy    z rodzicami, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać  o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Program trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny.

I
II edycja projektu ekologicznego dla przedszkoli EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE. „Eko-kulturalne przedszkole” to ogólnopolski projekt edukacyjny, który skupia się na podejmowaniu  różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny. Zadania-wyzwania realizowane są raz w miesiącu (od września do maja)  z grupą przedszkolaków. Cele główne programu to:
- poszerzenie świadomości ekologicznej,
- kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,
- rozbudzenie świadomości współodpowiedzialności za ochronę środowiska,
- rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych,
- zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste,
- kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta,
- nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Za każde zrealizowane eko-wyzwanie otrzymujemy certyfikat. Za zrealizowanie wszystkich eko-wyzwań przedszkole otrzyma extra certyfikat – tytuł Eko-kulturalnego Przedszkola.


VIII edycja Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować”
Grupa dzieci 3-letnich „Krasnoludki”  realizuje Ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować”. Daje on dzieciom możliwość odkrywania nowych rozwiązań i jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci. Dzieci 3-letnie kodują i programują, a jednocześnie jest to dla nich fantastyczna zabawa. Programowanie rozwija logiczne myślenie, umiejętność przewidywania i planowania działań. Programując należy przestrzegać pewnych niezmiennych zasad, co uczy przedszkolaków umiejętności dążenia do konkretnego celu. Warto uczyć dzieci kodowania i programowania gdyż czują się oni „sprawcami” – ułożyłem program/kod i to działa takie podejście sprawia, że dziecko nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
Celem głównym programu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Cele szczegółowe:
- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych
- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
- wprowadzenie dziecka w świat literatury;
- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
- propagowanie praw dziecka;
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego-
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
- kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
- promocja placówki oświatowej;
- rozwijanie współpracy między nauczycielami;
- kształcenie na odległość.
Realizacja Projektu w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowana jest od 01.10.2021r. do 31.05.2022r. Obejmuje on 6 modułów:
Moduł I - Czytamy razem z Małym Misiem.
Moduł II - Kodujemy razem z Małym Misiem.
Moduł III - Opowiem Wam o Polsce.
Moduł IV - Misiowe recepty na pozytywne myślenie.
Moduł V -Bajarz misiowy.
Moduł VI -Misiowe zajęcia pod chmurką.


Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne"
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Główne założenie programu:
- zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
- kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.


Ogólnopolska akcjaZdrowo i sportowo ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). Zajęcia odbywają się w oparciu o różnorodną tematykę dotyczącą m.in. zwierząt, krajobrazu, polskich legend, żywności, pór roku. Główne założenia promujące akcję to: „Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli”, „Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu”, „Zdrowe nawyki trwają przez całe życie”, „Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji”, „Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie”.


Program „Gotuj się na zmiany” - celem jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych i odpowiedzialnego stylu życia w duchu zero wąste już od najmłodszych lat. Zdrowe nawyki wcale nie oznaczają nudy, a racjonalne podejście do odżywiania może być zabawą. Dobrze wiemy, z czym to się je, więc pobudzajmy apetyt... na wiedzę!


II edycja programu „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu. Dzięki naszym staraniom, mamy realny wpływ na zwiększanie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów z frakcji żółtego pojemnika: opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Chcemy, aby dzięki nam dzieci wiedziały, jak należy segregować odpady i dlaczego powinny to robić. „Działaj z imPETem!” jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać. Nasza kampania to sposób na edukację ekologiczną, która przynosi efekty


Ogólnopolski projekt edukacyjny „Co słonko widziało”. Założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w otaczający świat, poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Marii Konopnickiej, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy i słownictwa. Projekt przybliża dzieciom sylwetkę Marii Konopnickiej – autorki pięknych wierszy dla dzieci, które napisane są tekstem rymującym co sprawia, że dzieci chętnie słuchają oraz zapamiętują fragmenty tekstu. Do celów projektu należą:
- upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci,
- uwrażliwianie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
- podtrzymywanie tradycji i kultury języka narodowego;
- rozbudzanie zainteresowań dzieci otaczającym światem i jego różnorodnością;
- rozwijanie zdolności poznawczych, wyobraźni, koncentracji uwagi, zdolności twórczego myślenia;
- pobudzanie dzieci do podejmowanie własnej aktywności twórczej, werbalnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej;
- krzewienie w dzieciach wartości takich, jak dobro, szacunek, pracowitość, uczynność, przyjaźń, koleżeńskość i bezinteresowność;
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu;
- poznawanie świata przyrody poprzez obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie i działanie;
- współpraca ze środowiskiem lokalnym.


"
Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Ma on charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program ma też na celu podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.  Poprzez realizację określonych zadań programowych, dzieci uczą się rozpoznawania różnych dymów oraz ich źródeł, zwiększają swoją wrażliwość na szkodliwość dymu papierosowego i miejsca, w których mogą być na niego narażone, a także poszerzają swoją wiedzę na temat skutków palenia papierosów.


Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury" to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Przedszkole weźmie udział w zajęciach tematycznych, podczas których dzieci nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dzieci na scenie”. Do projektu przystąpiła grupa Pszczółek i Biedronek. Celem projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, zaspakajanie potrzeby tworzenia sztuki oraz wzmacnianie wiary we własne siły. Projekt ten kształtuje odpowiednie umiejętności i zachowania społeczne dzieci, a także wyrażanie emocji przy pomocy technik teatralnych. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Projekt składa się z zadań obowiązkowych oraz zadań do wyboru, m.in.: przygotowanie teatrzyku sylwet, kukiełkowego lub cieni, a także inscenizacji teatralnej w wykonaniu dzieci na podstawie scenariuszy z serii książek „Na przedszkolnej scenie” autorstwa S. Bacewicz, przygotowanie prezentacji multimedialnej „Rodzaje teatrów”, oglądanie przedstawień w wykonaniu przyjezdnych aktorów lub zorganizowanie wycieczki do teatru. Zrealizowanie projektu w postaci zadań obowiązkowych i zadań dodatkowych jest warunkiem otrzymania certyfikatu.


„Pkna Nasza Polska Cała” to międzynarodowy projekt edukacyjny, nad którym patronat honorowy objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Fundacja Niepodległa, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Robert Halik - Bliżej Przedszkola oraz Telewizja Aleksandrowski Kurier. Głównymi złożeniami projektu jest:

  • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor  i tradycję Polski,
  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • poznanie polskiej kultury, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeżenie piękna ojczystego miejsca,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych,
  • budzenie poczuci więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy,
  • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka.

    Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 wrześni 2021r do 25 czerwca 2022r.. Zrealizowane zadnia zamieszczone są na Facebooku „Piękna Nasza Polska Cała”.  Uczestnicy projektu są zobligowani do zrealizowania co najmniej 20 zdań.